Сигурно знаете, че съществуват най-различни методики, сигурно сте чели много книги за възстановяване на здравето и по-точно на зрение­то. Всяка от тях е добра по своему и безусловно има право на съществуване. Но най-важната тай­на на успеха все пак не е в методиките и книгите, а дали работите над себе си, или не. Ако не пола­гате никакви усилия, от само себе си нищо няма да се случи.

Изстраданата в многогодишни усилия система, която ви предлагам аз, също изисква от вас да вло­жите душевни и физически сили. Дали си заслужа­ва, или не, ще решите вие. Аз само ще ви кажа,, че за възстановяване на зрението с 1 диоптър давам на курсистите си от 3 до 6 дни.

За разлика от други методики и комплекси, ко­ито обещават подобряване на зрението с 1 диоптър за 3-6 месеца, тази система е 30 пъти по-резултат­на! Многократно е проверено.

И все пак тя не е панацея, защото не лекува болестта, а хронично болния! Не болестта е убиец, а самият хронично болен, който не желае да промени нищо у себе си.

Хората са лениви в основната си маса. По-лес­но им е да гледат на света чрез посредници, тоест през очила, отколкото да се занимават с книги, ка­мо ли да се учат по тях.

Човешката природа не може да се промени от­вън. Тя се претопява вътрешно, защото при възста­новяването на зрението се иска участие на самия щастлив собственик на цайсите. Ще се радвам да съм ви полезен, за да станете още по-силен.

........................

Логически подход

Принципът е: ти първо ми дай, после ще ти кажа „благодаря”

- Ти къде ни водиш, логико?

- По пътя за никъде.

Но защо да ходите,

щом Вече сте там?

Наистина е нелогично да благодарите, преди да сте получили нещо. „Благодаря" ще кажете, когато видите резултата.

Десетки години болният се мъчи да оздра­вее, подхождайки към проблемите на здравето по пътя на логиката. Той казва: „Първо ми дай здра­вето, после ще повярвам в резултата и ще се по­радвам."

От гледна точка на нормалния човек той пос­тъпва правилно, тоест радва се чак след като види резултата. Логично е.

Ефектът е налице, идва вярата, после се по­добрява настроението и естествено „мускулният корсет" (осанката и мимиката) са на победител. Лицето е доволно, грее в усмивка.

Но дотогава вади умен сурат: „Съмнявам се!" Иска си нормален дрискалник без хемороиди. Ето схемата на поведение при типичния нещастник. Съмнявам се, не вярвам, надявам се и т.н.

Първо  ми осигури резултат

после ще повярвам.

Тогава ще си оправя настроението

и „мускулният ми корсет" ще стане като на щастлив човек.

Наистина как бих могъл да повярвам в оздра­вяването си, ако десетки години не съм бил здрав? Не вярвам!

Щом не вярвам, организмът ми не е мобилизи­ран, щом не е мобилизиран, значи няма да оздравея и ще имам още по-убедителен аргумент да не вярвам.

Край! Кръгът се затвори. Капанът щракна.

Ето това е логиката на смъртта, логиката на са­моубиеца, логиката на нещастника и неудачника. Той е прав, безкра-а-айно е прав откъм своя гьол.

Но в този гьол няма нищо друго освен застоя­ла смрад!

Къде е пътят, изходът, тунелът към целта?

В задника, скъпи, в задника!

Трябва да станеш куку

от гледна точка на нормалните,

тоест болните!

Готов ли сте да обърнете всичко нагоре с краката? Тогава да осъществим съвсем нелогичен

подход към логичното заклещване в болестта.

Отначало - „мускулният корсет", тоест изпра­вяме гръб, изпъваме рамене и разтегляме устата до ушите. С други думи, съзнателно възприемаме осан­ката и мимиката на ПОБЕДИТЕЛ.

После изкуствено предизвикваме вътрешно състояние на радост.

След това формулираме мисления образ на оз­дравяването - с усилие на волята се самопринуждаваме да повярваме в успеха на оздравяването.

При това поведение резултатът ще е винаги с вас дори без да сте го желали!

Вижте примерната формула на поведение на „необикновения" човек, който е обречен на успех.

Волево усилие

„мускулен корсет

настроение

вяра

резултат!

Да проверим ли как работи настроението? Съз­дайте усмивка на лицето си, ако обичате.

На това ли му викате усмивка? Да-а-а!

Я да се видят всички зъби! Ако сте без зъби, да ви видим венците!

Глътнете си корема, приберете го от коленете!

Не ще, а?

Главата - право към тавана! Още, още, още - темето нагоре. А сега раменете. Още нагоре, още, още. Добре!

Къде усетихте изтъняване?

Където теоретично би трябвало да е талия­та? Чудесно. Оставаме да седим с тази идиотска усмивка.

Какво ще стане?

Ще се получи несъответствие. Центърът за обработка на информацията пита мускулите:

- Какви са тия маймунджилъци? Мускулите отговарят:

- Какво да правим - центърът на волята ни кара!

Щом се промени „мускулният корсет", прину­дени са да се променят емоциите и мислите, тъй ка­то те се синхронизират с емоционалния център.

Така стигаме до същинското действие на механизма.

.........


С волево усилие да управляваме мускули­те, тоест да задържим „мускулния корсет".

Представете си за миг, че независимо дали ви е добре, или зле на душата, трябва да стоите с ръка в джоба.

Трудно ли е, как мислите? Много е лесно. Прос­то да си държите ръката в джоба в името на оте­чеството, да речем! Най-общо казано, с някаква цел, каквато и да е!

Тоест изводът е, че именно чрез „мускулния корсет" пристъпваме към управление на... кое? - не само на зрението, но и на цялостния процес на оздравяване.

.......................

С вървене ще изминеш пътя!

Тоест самоналагаме си образа на ЧОВЕКА ПОБЕДИТЕЛ.

И така, тръгваме на битка със слабото зрение, още отсега трябва да започнете с чувството, че сте Победител! Трябва да го постигнете изкуствено. Трудно ли е? Нищо! Което се тренира, то се развива! Ден след ден ще формираме вярата ви, че сте Победител, че сте силен човек, способен да управ­лява течението на живота.

Всяка сутрин с усилие на волята си самоналагайте да почувствате, че вие сте:

спокойствие

душевност

жизнерадост

нежност

красота

чар

доброта

сила

любов

могъщество!

Просто го създайте!

„Октава" е основата, върху която се гради ця­лото ви Съзидание.

И сега, след всички обяснения един въпрос: прилича ли ви „Октава" на хленч от жалък просител: „И-искам да съм здра-а-ав"?

С „Октава" вие заповядвате! Вие се самосъздавате, всичко зависи само от вас! Точно на това обърнете внимание!

Побеждава не техниката, а духът!

Сега с помощта на „Октава" пристъпваме към тренировка на духа! Тоест „Октава" не означава са­мо да заявиш себе си като Човек с главна буква, Създател, Творец.

„Октава" означава да се ПРЕВЪПЛЪТИШ в до­бър, силен, нежен човек - човек, който умее да про­щава, има способността да приема хората с всички­те им качества и недостатъци. Означава вътрешна ЗАПОВЕД за здраве, сила, красота, добрина, свет­лина, любов, щастие...

Опитайте с усилие на волята да създадете у себе си вътрешен порив, вътрешен стремеж за оздравяване и усещане на възторг от работата над себе си, от оздравяването! Разбирате ли?

Всички имаме предостатъчно съмнения и неверие. Къде ще отиде опитът от десетгодишното пре­биваване в болестта? От само себе си никъде няма да отиде. Трябва да се разбие на пух и прах с уваже­ние към себе си, с вяра в силите си!

„Октава" е пълната противоположност на съм­нението, неверието - това е активно съзидаване!

 

„Опитът на един глупак, стигнал до прозрението как да се избавим от очилата“

Мирзакарим Норбеков